Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Qeet Utrecht B.V.

Van: Qeet Utrecht B.V. gevestigd Wolvenplein 29 te Utrecht.
KvK te Utrecht reg. nr.: 71067698, BTW nr.: NL858566771B01.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: Qeet en haar werkmaatschappijen, de Gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, koper, huurder;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever;
Het werk: het totaal van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, waaronder verhuuropdrachten, en daarbij door Gebruiker geleverde materialen.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tot verkoop, verhuur of levering van producten en/of diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, materialen en dergelijke, welke worden uitgebracht, resp. overeengekomen tussen Gebruiker en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk, waaronder Overeenkomst, is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker prevaleren.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.4 Indien Gebruiker met Opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten waarbij Gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte Overeenkomst. Een bevestiging van de offerte per mail door Opdrachtgever wordt hiermede gelijkgesteld.
3.2 Wijzigingen in de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever te worden ondertekend dan wel per mail worden bevestigd en binnen 14 dagen na dagtekening van de Overeenkomst te worden geretourneerd, doch uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden.
3.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst namens of voor rekening van een derde sluit, verklaart hij – door ondertekening van de Overeenkomst – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.4 Tenzij anders is vermeld, is iedere offerte een vrijblijvende offerte.
3.5 Tenzij anders is vermeld, zijn de door Gebruiker geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, huurkosten, Ionen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
3.6 De in de offerte opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Gebruiker niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
3.7 Alle prijsopgaven van Gebruiker en alle bedragen die door Gebruiker aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn exclusief btw en in Euro’s tenzij nadrukkelijk anders is vermeld of door partijen anders schriftelijk is overeengekomen. Gebruiker behoudt zich jegens de Opdrachtgever het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.
3.8 Een door Gebruiker afgegeven bevestiging van een optie is geldig tot en met de gestelde datum dat de optie verloopt doch uiterlijk tot en met 14 dagen na de door Gebruiker vermelde dagtekening op de afgegeven bevestiging. Dit tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn kunnen in ieder geval door de Opdrachtgever aan deze optie geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor Opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van de werkzaamheden zijn verleend.
4.5 Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de Overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
4.6 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. 
4.7 Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.8 De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.9 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke behoren tot de opdracht aan Gebruiker, naar de eis van het werk van Gebruiker zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden.
4.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegang tot de ruimten waar Gebruiker werkzaamheden verricht onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
4.11 Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

Artikel 5 Levering
5.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.2 Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door Opdrachtgever. Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.
5.3 Hoewel Gebruiker zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Gebruiker de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6 Reclames
6.1 Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Gebruiker behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Gebruiker te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering Gebruiker eveneens schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
6.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Gebruiker juist zijn, zal Gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen, waarbij Opdrachtgever verplicht blijft tot betaling van het reeds uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
6.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
6.4 Na het verstrijken van voormelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
6.5 Reclames geven de Opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7 Wijziging en annulering
7.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan Opdrachtgever de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. Met uitzondering van het recht van Opdrachtgever zoals omschreven in lid 2 wordt het op verzoek van Opdrachtgever wijzigen van de datum van het evenement gezien als een annulering waarvoor Opdrachtgever annuleringskosten zoals opgenomen in lid 3 is verschuldigd.
7.2 Als het door Opdrachtgever geplande evenement van overheidswege geen doorgang kan vinden om redenen die verband houden met de nationale veiligheid en/of nationale gezondheid, heeft Opdrachtgever het recht om de datum van het evenement, zoals opgenomen in de Overeenkomst,
te wijzigen, zulks onder vergoeding van de door Gebruiker reeds gemaakte kosten.
Als Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van dit recht, is Opdrachtgever annuleringskosten zoals opgenomen in lid 3 verschuldigd.
7.3 Indien een aan Gebruiker gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Gebruiker te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom:
a. bij annulering na bevestiging van de opdracht is de Opdrachtgever gehouden 10% van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
b. bij annulering minder dan 15 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 25% van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
c. bij annulering minder dan 10 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
d. bij annulering minder dan 5 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen;
e. bij annulering minder dan 3 werkdagen voor bedoeld tijdstip is Opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Gebruiker te betalen.
7.4 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Gebruiker heeft bereikt.
7.5 Annulering van een aan Gebruiker verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden, tenzij Gebruiker aangeeft ook per email de annulering te accepteren.
7.6 Het door Opdrachtgever aan Gebruiker opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.
Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk 5 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum.
Wanneer blijkt, dat Gebruiker voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is Gebruiker gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale gestelde condities.
7.7 Indien de Opdrachtgever c.q. de door haar uitgenodigde personen niet op het met Gebruiker afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door Gebruiker extra gemaakte kosten aan de Opdrachtgever doorberekend. Zulks onverminderd het recht van Gebruiker in een dergelijk geval de overeenkomst te annuleren waarbij de in artikel 7.1. bepaalde voorwaarden van kracht zijn.
7.8 In alle gevallen van annulering is Opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel Overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van Gebruiker leiden.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst naar haar  keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 – Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;  
 – na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 – er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de Overeenkomst zal nakomen.
8.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.3 Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
8.4    Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Gebruiker is, na kennisgeving en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van Gebruiker en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder een Overmacht situatie voor Gebruiker zal in ieder geval en niet uitsluitend mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een Overeenkomst;
– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen;
– Brand of ongevallen;
– Transportbelemmeringen;
– Iedere storing in de geregelde productie;
– Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenis.
9.3 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Gebruiker tot levering voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op.
9.4 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt, of redelijkerwijs zal duren, dan één maand, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald.
9.5 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het factuurbedrag voor desbetreffend onderdeel, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering.
10.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Gebruiker tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Opdrachtgever of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade aanvaardt Gebruiker geen aansprakelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden terzake.
10.4 Indien de Overeenkomst moet worden uitgevoerd in een (door derden) ter beschikking gestelde ruimten is Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk (door de betreffende derden) ter beschikking worden gesteld. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen schade en/of letsel berokkend aan de Opdrachtgever c.q. aan de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de (door derden) ter beschikking gestelde ruimten.
10.5 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door haar c.q. voor de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen veroorzaakte schade aan eigendommen van Gebruiker dan wel aan eigendommen van derden in de (door derden) ter beschikking gestelde ruimten.
10.6 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of afdichtingsmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van Opdrachtgever, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Gebruiker en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door Opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan.
10.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
10.10 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
10.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten of door Gebruiker ingeschakelde derden.

Artikel 11 Risico
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
11.2 Schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt, moeten door Opdrachtgever aan Gebruiker tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 12 Transport
12.1 Indien en voor zover Gebruiker het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever aan Gebruiker is verstrekt, door Gebruiker bepaald.

Artikel 13 Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Gebruiker is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
13.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is Opdrachtgever verplicht op basis van het hiernavolgende bepaalde aan Gebruiker een voorschot te betalen:
Bij een verstrekte opdracht ontvangt Opdrachtgever een voorschotfactuur ter hoogte van 75% van het in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde totaalbedrag vermeerderd met BTW, welk voorschot uiterlijk 7 werkdagen voor de uitvoering dient te zijn voldaan.
Indien het hier bedoelde voorschot niet tijdig is betaald, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.
13.3 Gebruiker is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Gebruiker is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Zij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Gebruiker niets meer van Opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
13.4    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
13.5 Opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Gebruiker.

Artikel 14 Incassokosten
14.1 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW.
14.2 Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Gebruiker geleverde non-consumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door Opdrachtgever ongefrankeerd aan gebruiker geretourneerd worden.
15.2 Schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Gebruiker tegen kostprijs worden vergoed.
15.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
15.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
15.5 Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16 Uitbesteding werk aan derden
16.1 Gebruiker is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Gebruiker aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Gebruiker met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker.
17.2 Op al onze aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Overig
18.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.
18.2 Hiermee vervallen alle eerdere algemene voorwaarden Gebruiker.